Jedinice za podršku deci u krivičnom postupku

jedinice-za-podrsku-header

U Dečijem selu je oformljen tim za podršku deci žrtvama ili svedocima u krivičnom postupku. U sastavu jedinice se nalazi veći broj stručnih radnika, koji su za obavljanje posla prošli odgovarajuće specijalne edukacije za rad sa ovom posebno osetljivom grupacijom dece – žrtava.

Jedinice su nastale u okviru IPA Projekta „Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji“, koje finanisra Evropska unija, a sporovdi UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Jedinice se nalaze u četiri grada: Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu i funkcionišu na regionalnom nivou. Uloga jedinice je zamišljena kao vid podrške tužilaštvu, Centrima za socijalni rad, policiji odnosno, svima na teritoriji koja pripada Apelacionom sudu grada Novog Sada.

Cilj projekta je da se putem razvoja novih usluga doprinese poboljšanju položaja deteta. Takodje, realizacija projekta doprineće i transformaciji rezidencionalnih ustanova socijalne zaštite u centre za podršku porodici. Realizacijom projekta „Zaštita dece žrtava ili svedoka u krivičnom postupku“ želimo da obezbedimo podršku deci žrtvama krivičnih dela na način koji je u skladu sa domaćim propisima i medjunarodnim standardima.

Ova usluga za cilj ima da se u praksi poštuju zakonske odredbe vezane za saslušanje dece kako bi se izbegla sekundarna viktimizacija, ali i da doprinesu lakšem i bržem oporavku dece nakon proživljenog traumatskog iskustva.

Uloga jedinice je četvorostruka:

Prva uloga: Informisanje deteta i porodice sa:

  • Sudskim postupkom, licima koja učestvuju u postupku i njihovim ulogama
  • Izgledom prostora u kome se daje iskaz i opremom koja se koristi tom prilikom
  • Mogućim psihološkim reakcijama i dinamikom oporavka posle traumatičnog događaja i samog sudskog postupka

Druga uloga: Podrška organu postupka prilikom uzimanja iskaza:

  • Priprema deteta pre saslušanja – kako bi bilo spreminije za davanje iskaza
  • Utvrđivanje sposobnosti deteta da razlikuje istinu od laži
  • Prilagođavanje komunikacijske terminologije uzrasnom i intelektualnom stadijumu deteta
  • Omuogućavanje da se sa detetom postupa u skladu sa njegovim uzrastom, uz ohrabrivanje deteta da iznese što veći broj detalja o događaju

Treća uloga: Forenzički interviju

  • Pružanje stručne podrške organu postupka u sprovođenju forenzičkog intervijua, u cilju pribavljanja što kvalitetnijeg iskaza

Četvrta uloga: Savetodavna i terapijska podrška

  • Pružanje podrške detetu i upućivanje na druge oblike psihološke zaštite i podrške s obzirom na težinu situacije kroz koju su žrtve prošle

Kontakt osobe:

Bojana Tankosić, 060/4460-088, bojanatankosic@yahoo.com
Ana Vidović, 060/7177-442, ana.vidovic81@gmail.com

jedinice-za-podrsku
 
Facebook IconTwitter Icon